Länsstyrelsen i Uppsala län, Plan och bostadsenheten

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

Plan och bostadsenheten

Plan och bostadsenheten bevakar och främjar goda livsmiljöer för människorna i länet. Enheten verkar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande med "människan i centrum", samordnar statliga intressen och gör sammanvägda bedömningar samt ger råd och stöd i ärenden som rör markanvändning för bebyggelse, infrastruktur och anläggningar. Enheten fördelar och förvaltar även statligt stöd till bostadssektorn och tar fram planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering.

Arbetsuppgifter

Som planhandläggare arbetar du på en strategisk nivå och granskar översiktsplaner, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner, nätkoncessioner/transmissionsnät, strandskydd, fastighetsbildningsärenden samt bygglov och förhandsbesked. Arbetet innebär också att ge tillstånd/dispens gällande landskapsbildsskydd och strandskydd. Utöver ärendehandläggning och tidiga dialoger jobbar du med planeringsunderlag, vattenförsörjning och havsplanering. I arbetet ingår även att svara på remisser från Regeringen eller andra statliga myndigheter. Du deltar i utvecklingsarbete och i olika nätverk både internt och externt.

I tjänsten ingår även att ge kvalificerad rådgivning utifrån plan- och bygglagen och miljöbalken. Du kommer arbeta tvärsektoriellt inom myndigheten. Därutöver finns ett tätt och nära samarbete med länsstyrelsernas handläggarnätverk inom området. I arbetet kan du har du dialoger med andra myndigheter, företag eller privatpersoner.

Kvalifikationer

Du har utbildning som planarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare, kulturgeograf, arkitekt, eller annan utbildning på universitets- eller högskolenivå som vi bedömer likvärdig. Du har erfarenhet som planhandläggare eller liknande inom statlig verksamhet, gärna länsstyrelsen, kommunen eller Trafikverket. Du har mycket god kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken och angränsande lagstiftningar som tillämpas i samhällsplaneringen och erfarenhet av GIS-verktyg.

Det är meriterande om du har kunskaper om väglagen och lagen om byggande av järnväg. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att genomföra och följa upp komplexa uppdrag eller projekt samt att du har kunskap om miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering i översiktsplaner och detaljplaner. 

Som person är du strukturerad och självgående, vilket innebär att du självständigt planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete och driver dina processer vidare på ett effektivt sätt utifrån de behov och förutsättningar som finns. Då arbetsuppgifterna ofta är komplexa har du förmåga att analysera och väga samman komplex information. Du har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift samtidigt som du har lätt för att skapa kontakt med andra och bygga positiva relationer såväl internt som externt. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Villkor

Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare.

Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. 

Med anställning följer skyldighet att krigsplaceras.

Övrigt

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer 112-1136-24
Kontakt
  • Asmah Ismaal, 010-2233334
Facklig företrädare
  • Jens Levenfors, Saco-S, 010-2233356
  • Sofia Maherzi, ST, 010-2233350
Publicerat 2024-02-07
Sista ansökningsdag 2024-02-26

Tillbaka till lediga jobb